Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“ се изпълнява съгласно Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г., финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Партньорите по проекта са:
  • представители на публичния сектор: Община Борован, Община Враца, Община Вършец;
  • представители на стопанския сектор: „АГРОТРЕЙД СС” ООД - с. Борован, „КАЛИПСО –С“ - ЕООД - с. Борован „ЕЛЕКТРОСТАРТ” АД – гр. Вършец;
  • представители на нестопанския сектор: Народно читалище „Огнище – 1930“ – с. Челопек, община Враца, Сдружение „Врачански регионален институт по труда и социалната политика” - с. Горно Пещене, община Враца, Сдружение „Местна инициатива за Вършец“ – гр. Вършец, Народно читалище „Просвета 1919” - с. Малорад, община Борован.