Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“ се изпълнява съгласно Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г., финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Партньорите по проекта са:

 • представители на публичния сектор: Община Борован, Община Враца, Община Вършец;
 • представители на стопанския сектор: „АГРОТРЕЙД СС” ООД - с. Борован, „КАЛИПСО –С“ - ЕООД - с. Борован „ЕЛЕКТРОСТАРТ” АД – гр. Вършец;
 • представители на нестопанския сектор: Народно читалище „Огнище – 1930“ – с. Челопек, община Враца, Сдружение „Врачански регионален институт по труда и социалната политика” - с. Горно Пещене, община Враца, Сдружение „Местна инициатива за Вършец“ – гр. Вършец, Народно читалище „Просвета 1919” - с. Малорад, община Борован.


Проектът е насочен към мобилизиране на потенциала на всички заинтересовани страни на местно ниво, чрез създаването на местно партньорство, включващо представители на публичния, стопанския и нестопански сектор. В рамките му ще бъде подкрепено създаването на Местна инициативна група (МИГ) Борован – Враца – Вършец за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и разработване на Стратегия за ВОМР. МИГ ще работи за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки местните потребности и потенциал, както и съответните социални и културни характеристики, като съобразява местната идентичност и местните конкурентни предимства. Методологията на воденото от общностите местно развитие ще играе важна роля за насърчаването на интегрирано местно развитие.

Целевите групи са: населението на територията на потенциалната МИГ, което възлиза на 23 836 жители по данни на НСИ към 31.12.2020 г.; местните неформални лидери; партньорите по проекта. Територията на МИГ е кохерентна с непрекъснати граници и обхваща територията на селските общини Борован и Вършец, както и всички 22 населени места на община Враца, влизащи в нейните административно-териториални граници без гр. Враца в строителните му граници.

Общите цели на проекта са:

 1. Провеждане на информационна кампания за популяризиране на подхода ВОМР и Стратегията;
 2. Създаване на Местна инициативна група (МИГ) на територията на общините Борован, Враца и Вършец;
 3. Разработване на Стратегията за ВОМР.

ВОМР е успешен подход за социално-икономическо възстановяване и изисква достатъчно развит местен капацитет и достатъчна ангажираност и активно участие на местните общности.

Специфичните цели на проекта са:

 • Проучване и анализи на територията;
 • Информиране и въвличане на местната общност в реализацията на проекта;
 • Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 • Оборудвани и обзаведени работни помещения за работата на координатора и за учредената МИГ.

 

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

 • Информирана широка общественост за подхода ВОМР и възможностите за финансиране на инициативи;
 • Въвлечени всички заинтересовани страни в реализацията на проекта;
 • Обучени местни неформални лидери, партньори по проекта и координатор;
 • Разработена Стратегия за ВОМР;
 • Регистрирана МИГ.

 

Основните дейности са:

 1. Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР;
 2. Проучвания и анализи на територията на МИГ;
 3. Обучения на местни лидери и заинтересовани страни;
 4. Подготовка на Стратегия за ВОМР;
 5. Учредяване на МИГ.

 

Съществената част от работата по изпълнение на проекта е свързана с изпълнението на специфичните цели, чрез провеждането на срещи с представители на всички социално-икономически сектори в населените места от местното партньорство, за да се определят приоритетите на бъдещата Стратегия за ВОМР. Ще се извършат необходимите проучвания и анализи на територията в обхвата на МИГ и въз основа на събраната директно от хората и бизнеса информация ще се анализират нуждите на общността и ще се посочат приоритетите за района, които ще залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ Борован - Враца - Вършец.