Презентация за представяне на резултатите от изпълнението на Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован - Враца - Вършец"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

 

Можете да свалите Презентация за представяне на резултатите от изпълнението на Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован - Враца - Вършец" от ТУК

 

 

www.eufunds.bg

Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“, Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г., финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони