Заключителна конференция по проект "Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован - Враца - Вършец"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

Заключителна конференция по проект "Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован - Враца - Вършец"

В  Борован се проведе заключителна конференция по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“. В нея участваха кметът на Община Борован Иван Костовски, зам. кметът на Община Враца Александър Владимиров, кметът на Община Вършец Иван Лазаров, представители на партньорите по проекта от нестопанския и стопанския сектор, представители на училища и детски градини, кметства, неправителствени организации, читалища, църковно настоятелство, земеделски производители и фирми.

Целта на информационното събитие е запознаване на широката общественост с изпълнението на дейностите и постигнатите резултати от реализирането на проекта, който се изпълнява съгласно Административен договор за БФП №  BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г., финансиран  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Партньори по проекта са Община Борован (водеща организация), Община Враца, Община Вършец, представителите на стопанския сектор „АГРОТРЕЙД СС” ООД - с. Борован, „КАЛИПСО – С“ ЕООД - с. Борован и „ЕЛЕКТРОСТАРТ” АД – гр. Вършец, представителите на нестопанския сектор Народно читалище „Огнище – 1930“ - с. Челопек, община Враца, Сдружение „Врачански регионален институт по труда и социалната политика” - с. Горно Пещене, община Враца, Сдружение „Местна инициатива за Вършец“ - гр. Вършец и Народно читалище „Просвета 1919” - с. Малорад, община Борован. Изпълнението на проекта продължи 9 месеца, като бенефициентът Община Борован изразходи за неговото изпълнение предвидените в бюджета средства в размер на близо 53 хил. лева, които се очаква да бъдат верифицирани и възстановени след представянето на технически и финансов отчет и искане за окончателно плащане.

Координаторът на проекта Силвия Ганева представи дейностите, свързани с популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР на територията на общините Борован, Враца и Вършец (без гр. Враца в нейните строителни граници), осъществените проучвания и анализ на територията на Местната инициативна група (МИГ), проведените 11 обучения на партньорите по проекта и на местни лидери и заинтересовани страни, процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР, цели, приоритети и мерки, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ „Борован – Враца – Вършец“, учредяването на МИГ „Борован-Враца-Вършец“.

В изпълнение на проектните дейности се включиха представители на всички заинтересовани страни на територията на МИГ. Те участваха в 6 информационни срещи с цел проучване очакванията на жителите за целите и приоритетите, които да се включат в Стратегията за ВОМР,  5 работни срещи на сформираните фокус групи, 3 обществени форума по разработване на Стратегията,  6 информационни срещи с цел обсъждане на работен вариант на Стратегията за ВОМР и 3 форума за обществено обсъждане на проекта на Стратегията. Основните резултати от изпълнението на проекта са:

  • Изготвен актуален целеви и проблемен анализ на територията на МИГ „Борован – Враца – Вършец“;
  • Изготвена Стратегия на ВОМР на МИГ;
  • Учредена МИГ „Борован-Враца-Вършец“. Действаща структура за управление на МИГ „Борован-Враца-Вършец“;
  • Общност, придобила знания и умения за прилагане на подхода ВОМР;
  • Информирана общественост за подкрепа и участие в плановите предвиждания.

На заключителната конференция се подчерта, че проектът приключва, но всъщност той поставя ново начало. Разработената многофондова Стратегия за ВОМР на МИГ „Борован – Враца – Вършец“ предвижда изпълнението на проекти на обща стойност 8 441 310 лв. Те са свързани с мерки, насочени към инвестиции в земеделските стопанства,  инвестиции за неселскостопански дейности, инвестиции в основни услуги и дребномащабна инфраструктура, запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони, подкрепа за съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческото и природно наследство, подобряване на достъпа до трудова заетост, развитие на умения и активизиране на търсещите работа лица, осигуряване на достъп до качествено образование чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми, повишаване на осведомеността на местното население относно устойчивото потребление, кръговата икономика и мониторинга на отпадъците, опазване на  биологичното разнообразие чрез работа със заинтересованите страни. За дейността на самата Местна инициативна група са предвидени средства както за управление, мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР и нейното популяризиране, така и за подготовка и осъществяване на териториално сътрудничество. В перспектива МИГ „Борован – Враца – Вършец“ ще работи за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки местните потребности и потенциал, както и съответните социални и културни характеристики, като съобразява местната идентичност и местните конкурентни предимства. Целта е да се постигне устойчиво местно развитие на територията на МИГ „Борован-Враца-Вършец“ чрез насърчаване на икономическия растеж и заетостта,  качествено образование, опазване на околната среда и оползотворяване на наличните предимства и ресурси.

 

www.eufunds.bg

Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“, Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г., финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони