Проведени обществени обсъждания на проекта за Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група "Борован - Враца - Вършец"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

Проведени обществени обсъждания на проекта за Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група "Борован - Враца - Вършец"

 

В изпълнение на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“ в с. Челопек, община Враца на 4 декември 2023 г., в с. Борован, община Борован на 5 декември 2023 г. и в гр. Вършец, община Вършец на 6 декември 2023 се проведе обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за програмен период 2023-2027 г. В консултирането и последвалата дискусия участваха представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор. Проектът на Стратегия за ВОМР е изготвен с активното участие на всички заинтересовани страни, след осъществено проучване и поредица от 12 информационни срещи, 5 работни срещи на фокус групи и 3 форума.  

За постигането на визията за развитие на територията на МИГ Борован – Враца – Вършец за периода 2023 - 2027 г., на база на социално-икономическия анализ и SWOT анализа е идентифицирана общата стратегическата цел за развитие на територията, която е да се постигне  интегрирано  устойчиво местно развитие на територията на МИГ „Борован-Враца-Вършец“ чрез насърчаване на икономическия растеж и заетостта,  качествено образование, опазване на околната среда и оползотворяване на наличните предимства и ресурси. Участниците в общественото обсъждане приеха тази цел да се реализира чрез следните приоритети:

 • Развитие на конкурентоспособна местна икономика чрез стимулиране на предприемачеството, разнообразяване на дейностите и въвеждане на иновации.
 • Подобряване средата на живот чрез инвестиции в основни услуги и дребномащабна инфраструктура, чрез прилагане на мерки за  съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.
 • Укрепване на териториалната идентичност, маркетинг и собствени марки на база специфичния териториален потенциал и съхранение на културно-историческото,  природно и духовно наследство.
 • Развитие на човешките ресурси чрез насърчаване на устойчива и качествена заетост, социално включване на уязвими и маргинализирани групи, чрез приобщаващо образование и образователна интеграция.
 • Устойчиво териториално развитие и сближаване, развитие на местен капацитет за управление и оживление на територията.

За постигането на целите в стратегията са включени 11 мерки, с финансиране от три фонда (ЕЗФРСР, ЕСФ+, ЕФРР) и следните финансиращи програми: Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г., Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г., Програма „Образование“  2021 - 2027 г. и Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Общият бюджет на Стратегията е 8 441 310 лв. Мерките са свързани с:

 • Инвестиции в земеделските стопанства;
 • Инвестиции за неселскостопански дейности;
 • Инвестиции в дребномащабна инфраструктура;
 • Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони;
 • Подкрепа за съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческото и природно наследство;
 • Дейности за териториално сътрудничество и тяхната подготовка;
 • Дейности по управление, мониторинг и оценка на стратегия за ВОМР и нейното популяризиране;
 • Подобряване на достъпа до трудова заетост, развитие на умения и активизиране на търсещите работа лица;
 • Активизиране на търсещите работа лица и развитие на умения за подобряване на достъпа до трудова заетост, осигуряване на достъп до качествено образование чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми;
 • Повишаване на осведомеността на местното население относно устойчивото потребление, кръговата икономика и мониторинга на отпадъците;
 • Опазване на биологичното разнообразие чрез работа със заинтересованите страни.

Участниците в общественото обсъждане изразиха своите виждания по стратегическите цели и приоритети за развитието на територията, заложените мерки, финансов ресурс, критерии за подбор и индикатори за изпълнение. По време на дискусията от страна на присъстващите не се регистрираха предложения за промени в Стратегията. Одобрение се изрази по отношение на решението Стратегията да е многофондова и да не се включват мерки, финансирани чрез  програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, тъй като на територията на МИГ не бяха идентифицирани достатъчно фирми, които да имат готовност да кандидатстват с проекти, свързани с тематичните области на приоритет 1 „Иновации и растеж“  и приоритет 2 „Кръгова икономика“ на програмата.

МИГ ще прилага основните принципи за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, прилагайки свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, публичност и прозрачност, спазване на основните права, устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Общественото обсъждане е в изпълнение на последните три форума, планирани по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“, съгласно административен договор за БФП №BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г., финансиран  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 

www.eufunds.bg

Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“, Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г., финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони