Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

Покана за участие в обучение на местни лидери и заинтересовани страни

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

Покана за участие в обучение на местни лидери и заинтересовани страни

„Екипът за изпълнение на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец”, финансиран по Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.610-0004- C02/15.03.2023 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, има удоволствието да Ви покани да участвате в обучения за придобиване на умения на местни лидери и заинтересовани страни, които ще се проведат на:

 • на 16 ноември (четвъртък) 2023 г. от 10:30 часа в с. Мраморен, община Враца – в Народно читалище "Милин камък 1927";
 • на 17 ноември (петък) 2023 г. от 10:30 часа в с. Борован, община Борован – в Център за подкрепа и личностно развитие „Маша Белмустакова“ (ЦПЛР), ул. ”Хр. Ботев” №15;
 • на 22 ноември (сряда) 2023 г. от 10:30 часа в с. Горно Пещене, община Враца - залата до кметството;
 • на 23 ноември (четвъртък) 2023 г. от 10:30 часа в с. Борован, община Борован – в Център за подкрепа и личностно развитие „Маша Белмустакова“ (ЦПЛР), ул. ”Хр. Ботев” №15.

Темите на обучението на 16 ноември 2023 г. и на 17 ноември 2023 г. са:

 1. Подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) - принципи и философия. Предимствата на подхода на воденото от общностите местно развитие за интегрираното местно развитие и развитието на селските райони.
 2. Ролята на местните лидери за осъществяване на подхода ВОМР.
 3. Административно устройство и управление на Местната инициативна група (МИГ).
 4. Процедура за приемане на нови членове на Сдружение „МИГ Борован – Враца – Вършец“.
 5. Стратегическо планиране – подходи и етапи. Изисквания към Стратегиите за ВОМР.

Темите на обучението на 22 ноември 2023 г. и на 23 ноември 2023 г. са:

 1. Конкретни изисквания за кандидатстване с проектни предложения, включени в Стратегията за ВОМР.
 2. Процес на кандидатстване с проектни предложения, включени в Стратегията за ВОМР.
 3. Изисквания за информация и публичност на проекти, изпълнявани с европейски средства.
 4. Финансиране и мониторинг на проектите, отчетност и координиране на дейността с управляващите и финансиращите органи.
 5. Актуална нова информация, свързана с МИГ. Конкретни примери за дейности на други действащи МИГ със сходно местоположение.

Очакваме Вашето присъствие!

Силвия Ганева
Координатор проект

 

www.eufunds.bg

Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“, Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г., финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони